های گلاس دکوپانل با روکش و مغز خارجی درجه 1،دوسلفونه ، بدون حالت پرتقالی (دانه دانه) و موج و ضمانت تغییر رنگ

 -----------------------------------------------------------------------------

 

 

های گلاس ایرانی دکو پنل با ضمانت روی ورق برای یغییر رنگها،دوسلفنه،بامغز و روکش خارجی>روکش شده در ایران> بدون موج و حالت دانه دانه<پوست پرتقالی>روی روکش